ZS
Dnes je

Kalendář akcí

Kontaktní info

Základní škola Chotětov
Husovo náměstí 7
294 28 Chotětov

Tel: 326 395 346
E-mail: lenka.tirpakova@zschotetov.cz

Informace pro rodiče

 • Budova školy se otevírá v 6,45 hod. Žáci nastupují do školy nejpozději 5 min před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi.
 • Začátek vyučování je v 7,30 hod.
 • V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.
 • Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.
 • Manipulace s mobilními telefony během vyučovacích hodin nebo během výchovně činnosti není dovolena. Žáci jsou povinni po vstupu do školní budovy mobilní telefon vypnout a uložit do tašky.
 • Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.

Vyučovací hodiny

1.hodina 7,30 – 8,15         5.hodina 11,05 – 11,50
2.hodina 8,20 – 9,05 6.hodina 11,55 – 12,40
3.hodina 9,25 – 10,10 7.hodina 12,45 – 13,30
4.hodina 10,15 – 11,00 8.hodina 13,30 – 14,15

Docházka do školy a omlouvání absence žáka

 • Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.
 • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce (notýsku).
 • Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky, a sdělit mu příčinu absence žáka.
 • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
 • Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.
 • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnosti třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.