ZS
Dnes je

Kalendář akcí

Kontaktní info

Základní škola Chotětov
Husovo náměstí 7
294 28 Chotětov

Tel: 326 395 346
E-mail: skola@zschotetov.cz


Školní družina

Školní družina je organizována jako dvě oddělení s kapacitou 45 žáků.

  • Družina je určena žákům 1. – 5. ročníku, žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky (zápisního lístku).
  • Žáci mohou navštěvovat ŠD ráno před vyučováním. Provoz začíná v 645 a trvá do 730.
  • Odpolední provoz školní družiny 1.oddělení je od 1125 do 1600, provoz 2.oddělení je od 1125 do 1530. Po ukončení vyučování v jednotlivých třídách si přebírají žáky paní vychovatelky.
  • Stravování žáků probíhá ve školní jídelně místní mateřské školy, kde pní vychovatelky provádí dohled nad svými žáky.
  • Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů je stanoven obecně závaznou vyhláškou ZŠ Chotětov, v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.74/2005 Sb. a ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 100,- Kč měsíčně (nejpozději do 15. příslušného měsíce) na účet školy 115-8558910237/0100, s přiděleným variabilním symbolem každému žákovi.
  • Činnost ve školní družině je řízena hlavní vychovatelkou, paní Marcelou Nežerkovou a vychovatelkou 2.oddělení, paní Martinou Pospíchalovou.

Ve školní družině je realizována výchovně vzdělávací činnost žáků formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, je umožněna příprava na vyučování. Ke svým činnostem jsou využívány prostory herny, učebny, počítačové učebny, výtvarného ateliéru, zahrady za školou.

Činnosti se řídí školním vzdělávacím programem školní družiny. Ta tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.