ZS
Dnes je

Kalendář akcí

Kontaktní info

Základní škola Chotětov
Husovo náměstí 7
294 28 Chotětov

Tel: 326 395 346
E-mail: skola@zschotetov.cz


Informace pro rodiče

 • Budova školy se otevírá v 645 hod. Žáci přicházejí do školy nejpozději 15 min před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi.
 • Začátek vyučování je v 745 hod.
 • V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.
 • Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.
 • Manipulace s mobilními telefony během vyučovacích hodin nebo během výchovně činnosti není dovolena. Žáci jsou povinni po vstupu do školní budovy mobilní telefon vypnout a uložit do tašky.
 • Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.

Vyučovací hodiny

1.hodina   745 – 830         5.hodina     OBĚD
2.hodina   840 – 925 6.hodina   1220 – 1305
3.hodina   945 – 1030 7.hodina   1310 – 1355
4.hodina   1040 – 1125 8.hodina   1400 – 1445

Konzultační hodiny

Úterý 1230 - 1330

Čtvrtek 1230 - 1330

Vždy po dohodě s konkrétní vyučující.

Docházka do školy a omlouvání absence žáka

 • Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.
 • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce (notýsku).
 • Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky, a sdělit mu příčinu absence žáka.
 • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
 • Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.
 • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnosti třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.