ZS
Dnes je

Kalendář akcí

Kontaktní info

Základní škola Chotětov
Husovo náměstí 7
294 28 Chotětov

Tel: 326 395 346
E-mail: skola@zschotetov.cz


Školská rada

Informace ze školské rady

Hlasování - volba člena z řad rodičů

16.11.2021

Vážení rodiče,
do školské rady se přihlásili 2 rodiče z vašich řad – paní XX a pan XX (viz hlasovací lístky se jmény kandidátů). Volba nového člena proběhla v termínu od 10. do 15. listopadu 2021 a to formou hlasování pomocí volebních lístků. 

Děkuji všem za účast


Mgr. L.Tirpáková

Složení školské rady

16.11.2021

Předseda:             pan Karel Špína

Zástupce školy:   paní Marcela Nežerková

Zástupce rodičů:  pan Jan Doubek ( jan_doubek@volny.cz )

 

Volby do Školské rady při Základní škole Chotětov

03.11.2021
Vážení rodiče,
obracím se na vás v souvislosti se školskou radou. V letošním roce je potřeba zvolit jednoho zástupce z řad rodičů. Činnost školské rady je upravena školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění §167                 a §168). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům, nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.                                                      
Úkoly školské rady
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje s k rozboru, hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- projednává podněty o oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
Případní zájemci o tuto funkci, oznamte svůj zájem  mailem ředitelce školy (skola@zschotetov.cz) do pátku 5.11. 2021. Po nashromáždění jednotlivých jmen zájemců sepíšeme volební listinu a poté budete anonymně hlasovat.
Děkuji Mgr. Lenka Tirpáková                                           
                                                                        ředitelka školy