ZS
Dnes je

Kalendář akcí

Kontaktní info

Základní škola Chotětov
Husovo náměstí 7
294 28 Chotětov

Tel: 326 395 346
E-mail: skola@zschotetov.cz


Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2024/2025

31.01.2024

Informace k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2024/2025

Zápis k povinné školní docházce proběhne na naší základní škole v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, a to 4.4. 2024 od 13 do 16 hodin.

  1. Zákonný zástupce navštíví webové stránky naší školy, klikne na odkaz "Online zápis"(možnost zapsat žáka bude přístupná od 1.2.2024 do 29.3.2024)  a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací.  Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.

Po vyplnění formuláře zákonný zástupce dokončí formální část zápisu podpisem. Zákonný zástupce si vyplněný pdf soubor vytiskne a podepsaný formulář přinese do dané školy společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU) doručí:

  1. Osobně – datum a čas vybrán v online přihlášení - preferováno
  2. Poštou
  3. Datovou schránkou:  6fbmkbz
  4. Emailem s elektronickým podpisem na skola@zschotetov.cz

*V případě, že zákonný zástupce nemá možnost formulář vytisknout, domluví se s danou školou na tisku přímo ve škole.

  1. Zákonný zástupce v případě, že nemá možnost „Online zápisu“, si po telefonické domluvě se školou na tel. 773 694 040 
    sjedná osobní návštěvu školy, kde vyplní formulář o zápisu do ZŠ a předá škole kopií rodného listu dítěte, případně kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU)

K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší 6 let věku, tzn. děti narozené od 1.9.2017 do 31.8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok. Děti, které dovrší 6 let od září do konce prosince 2024, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dovrší 6 let od ledna do konce června 2025, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitel. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.