ZS
Dnes je

Kalendář akcí

Kontaktní info

Základní škola Chotětov
Husovo náměstí 7
294 28 Chotětov

Tel: 326 395 346
E-mail: skola@zschotetov.cz


Z historie školství v Chotětově

Nad vchodem školy je reliéf J. A. Komenského a jeho slova:
„Přijmětež kázeň mou, a umění si raději než zlato vyvolte.“

Podle zápisu ve farním archivu povstala škola v Chotětově brzy po založení chrámu, již roku 1384. V zápisu tom se praví: „Učitel zde v Chotětově, jako všude jinde, považuje se za pomocníka farářova, jak při službách božích, tak i při vyučování náboženství.“ Proto jej farář dosazoval a propouštěl a všemožně o jeho služné a výživu se staral.

Až do roku 1894 byla v Chotětově škola jednotřídní, a trvala 510 let. Stála na témže místě jako škola nová. Ve školním roce 1893 – 1894 byl počet žáků 90 dětí v jedné třídě. Pro každého žáka ve dvanácti dlouhých lavicích připadalo pouhých 36 cm z délky lavice. Třída měla necelých 45 m2. Neudržitelný stav ve škole se zhoršil, protože se do obce přistěhovaly nové cihlářské rodiny s více dětmi.

Dne 14. 5. 1894 bylo slavnostní položení a vysvěcení základního kamene a již 12. 11. 1894 byla nová školní budova o třech třídách a úplném příslušenství protokolárně převzata. Dne 2.1. 1895 bylo ve dvou třídách zahájeno vyučování pod vedením řídícího učitele Františka Bendy.

Po dobu, kdy se bourala stará škola, kopaly základy a stavěla se škola nová, byla pronajata místnost jako prozatimní učebna ve statku u Václava Říhy čp. 12, kde se učení začalo 18.4.1894.

Další zajímavá data z historie

 • 1900 – jako mladší učitel nastupuje 1. 9. Čeněk Kopecký
 • 1902 – příčiny, proč škola nemá dobrou školní docházku dětí: velké množství chudých rodin, které často mění své bydliště rodiny zaměstnané ve zdejší cihelně berou s sebou děti do práce obec neposkytuje chudým školní potřeby
 • 1910 – ve třech třídách je celkem 161 žáků; velké stěhování rodin
 • 1915 – v době válečné se zhoršená školní docházka posuzuje mírněji; děti sbírají ostružinové listy na přípravu čaje pro vojáky na frontě; organizuje se sběr kovů, kostí, vlny, kaučuku, také kopřiv na výrobu stejnokrojů pro armádu
 • 1916 – ve věku 67 let zemřel řídící učitel František Benda, který zde učil 33 let
 • 1918 – definitivním učitelem jmenován Jan Kratochvíl
 • 1920 – školní rok ukončuje 154 žáků
 • 1931 – oprava střechy školní budovy
 • 1934 – řídícím učitelem jmenován František Macoun
 • 1942 – zřízena 1 třída německé školy; nastupují noví učitelé – F. Truneček a M. Konová
 • 1950 – v přízemí školy je od 1. 4. otevřena MŠ; JZD si bere patronát nad školou
 • 1955 – ve dvou třídách položeny parkety
 • 1957 – v místním kině oslava 900 let Chotětova
 • 1958 – vážná projednávání postavit v Chotětově novou devítiletou školu, ale ONV rozhodl, postavit ji v Bezně; v květnu otevřen zemědělský útulek v čp. 23; generální oprava střechy školní budovy
 • 1960 – od 1. 9. dostávají žáci učebnice a pomůcky zdarma; žáci 2. a 3. třídy vystoupili na II. celostátní spartakiádě v Praze; ze hřivenské školy byli přeřazeni žáci 3. - 5. ročníku – ve škole je celkem 75 žáků
 • 1962 – ředitelka školy Marie Konová vyznamenána titulem „Vzorná učitelka“
 • 1965 – ve škole vyměněna okna
 • 1968 – ředitelka Marie Konová odchází do důchodu a nastupuje její synovec Jan Truneček
 • 1971 – ředitel Jan Truneček odchází ke Sboru národní bezpečnosti; ředitelkou jmenována EvaHrudková; v září otevřeny 3 třídy pro 69 žáků
 • 1972 – po celé škole zaveden vodovod
 • 1974 – uvedeno do provozu ústřední vytápění školy; novou ředitelkou jmenována Jana Stránská
 • 1976 – do školy chodí celkem 37 dětí
 • 1980 – 2 skupiny dětí se účastnili celostátní spartakiády v Praze
 • 1985 – ve škole je 61 žáků; taneční a myslivecký kroužek navštěvuje 27 dětí
 • 1987 – 930 let Chotětova
 • 1988 – generální oprava střechy školy
 • 1992 – do školy chodí 38 žáků; do generálních oprav školy a zařízení investováno 227 tisíc Kč
 • 1994 – oslavy 100 let trvání nové školy a 610 let školství v Chotětově

Převzato z Malé kroniky obce Chotětov, vydané k výročí 100 let školy v Chotětově
zpracované kronikářem obce Václavem Melounem, dne 14. 5. 1994.